چرا خرس های جنگلی قهوه ای هستند؟

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۳:۱۳:۵۶

چرا خرس قهوه ای است؟

اگر خرس ها رنگ های روشنی داشتند آن ها نمی توانستند شکار کنند چون طعمه آن ها را میدید.
از طرفی دیگر می توانست به عنوان هشداری برای سایر حیوانات مانند گرگ ها تلقی شود و آن ها بر سر قلمرو و شکار با هم مبازه کنند.

پس چرا پسر عمو هایشان به رنگ سیاه هستند؟!
به دلیل سازگاری با محیط
این اولین خرس هایی بود که مهاجران اولیه آن ها را دیدند بنابراین اسم آن ها را خرس سیاه گذاشتند.
ملانینی که در موی خرس ها وجود دارد باعث می شود که یک پوشش در جنگل های انبوه به وجود آید و خرس به راحتی مخفی شود.

خزس قهوه ای چرا خرس قهوه ای است بچه خرس

خرس سیاه چرا خرس سیاه است خرس سیاه در جنگل

خرس رنگی چرا خرس قهوه ای است چرا خرس سیاه است

تصور کنید اگر خرس ها رنگی بودند هیچوقت نمی توانستند شکار کنند!

منبع:
https://www.quora.com